ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'סט

ב"ה, א' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

עסקני עיר הקודש טבריא,

תבנה ותכונן במהרה על ידי משיח צדקנו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ה תשרי, בו כתבים ומעוררים השאלה אודות ישיבה מטעם חב"ד במחנם הק'.

והנה בענינים כמו אלו עליהם לפנות להנהלת אגודת חב"ד אשר באה"ק' ת"ו (רח' פיארברג 22 תל אביב) ולברר עמהם המצב באשר הוא שם.

ומראשית שנה זו אשר ז"ע נכנסנו, יזכה השי"ת ויצליח את כל אחד ואחד מאתנו בתוך כלל ישראל, למלאות תפקידו בעלמא דין שהוא, כהוראת המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, ולמלאות התפקיד במילואו, מתוך הרחבת הדעת ובהצלחה.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'סט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 150.