ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ע

ב"ה, ד' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שניאור

זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אודות מצב העסק שלו וכו'.

הנה מובן שזה תלוי בחושי הנפש שלו, כי באם יבחר אופן שיתעסק בו בדרך קבלת עול, הנה מובן שיפעול זה גם כן על התוצאות. וכנראה במכתבו, נוטה יותר להמשיך בעסקו ולא לקבל משרה אצל אחרים.

ומה שכותב אודות העתקה לארצוה"ב, הנה כבר גליתי דעתי כמה פעמים, שעל פי שכל הבריא הרי לא זוהי הדרך להטבת מצב הפרנסה. וכפי הנראה [...] בקל יותר להסתדר, נוסף על מנוחת הנפש והקביעות עתים בתורה שגם זה הוא בקל יותר מאשר בנויארק, וכנראה בחוש.

והשי"ת ינחהו בדרך הטובה לפניו ול[פ]ני ב"ב יחיו בגשמיות וברוחניות בכל האמור לעיל.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'ע

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 91.

מו"ה שניאור זלמן: כנראה - בוטמן. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תתיב, ובהנסמן בהערות שם.