ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'עג

ב"ה, כ"ח מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתביו מר"ח, יו"ד (ב' מכ') י"ב וט"ז, חשון, עם המוסגר בהם, ובודאי יתעסקו בהכנות לימי העיון דחנוכה במרץ הכי גדול. ובשאלתם מי ומי יתעסק בזה, הנה מוכרח הדבר שיעשו אסיפה כללית ויחלקו ביניהם את התפקידים ומבלי לדחות את השקו"ט בזה לאסיפה שני' וכו'.

הטופסים שהנהיגו באחד מבתי ספר הרשת, יש לדון אודותם באסיפה כללית של סגל המורים-ות, ולאחר שקו"ט להנהיג נוסח אחיד בכל בתי ספר הרשת בטופסים אלו ובכגון דא.

במ"ש שאינו מובן מה שכתבתי אודות הגדלת מספר בתי ספר הרשת ושלא יוכרחו להשקיע כספים בזה. - הנה אינני מבין למאי נפק"מ עתה, כיון שפתיחת בתי ספר חדשים בטח אפשרית רק באמצע קיץ הבע"ל, ועד אז כמה תנאים וענינים בודאי ישתנו בזה. ובהנוגע להעבר, הנה נוסף על מה שאין צועקין על העבר, הרי בכמה מקומות שהתחילו לערוך רישום, וישנם כגון אלו עוד כו"כ מקומות, שאם היו מתחילים שם בעוד מועד, בודאי היו מצליחים להקים עוד בתי ספר, ובמקומות אפילו בסמיכות מקום לתל אביב וירושלים ת"ו.

במ"ש אודות הקמת מוסד שישמש המשך לאלו שגומרים בתי ספר הרשת, הקרוב יותר אל הפועל הוא, לבוא בדברים עם השייכים לזה אודות הכפר ובנינים המתפנים או הרחבת מוסגרת הבית רבקה אשר בכפר והמוסדות לבנים אשר בכפר - באופן שיוכלו לקלוט גם תלמידים-ות אלו. ואם יתחילו להתבונן ולדון עד"ז בעוד מועד בודאי יוכלו לתקן את המגרעות, שבסיבתן לא נקלטו תלמידי הרשת במוסדות שבכפר ונפוצו למקומות שונים.

בהנוגע לתכנית הלימודים ואודות לימוד מלאכת חייטות וכיו"ב לבנו, יש לחקור ע"ד תכנית כזו דבתי ספר החרדים הקיימים כבר, שבטח ע"י שינוים מתאימים יוכלו לסדר כדמותם גם במוסד זה.

נהניתי ממ"ש אודות הכנת תכנית לי"ט כסלו, ומה טוב שתהי' אחידה- עד כמה שאפשר - בכל בתי ספר הרשת.

בודאי כבר נקבעו המורים-ות בכל בתי ספר הרשת ועכ"פ רובם המכריע, ומטובו לשלוח לכאן הרשימה זו. ואם יש אחדים-ות שאין עדיין מקומם קבוע - לציין גם זה על הגליון.

תקותי חזקה שבמ"ש בסיום מכתבו אודות הצעת הרב חנזין שי' בהנוגע לכפר סבא וכו'- כאו"א מהם יעשה ככל מה שבידו וכו', ובלי ספק אשר זהו גם טובתו הוא, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר.

כל הנ"ל כתוב הוא באופן רשמי אליו כמזכיר הרשת, ובודאי יציע כל הנ"ל באסיפת הנהלת הרשת, ות"ח.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

ז"ע נתקבל מכ' מכ"ב מ"ח. ואם באפשרי מה טוב שיהי' יותר מיום א' - ימי העיון למורים. הבאת תלמידים משכונת קפלן - יש לעשותה רק באם מובטחים שלא יחריפו עי"ז היחסים עם העירי' המפלגות וכו'.

נ"ב. נהניתי ממ"ש שבנו יוסף שמחה שי' התחיל לבקר בחדר ויה"ר שהוא וזוגתו ירוו נחת מכל ילידיהם - שיחיו, רוב נחת חסידותי, ויגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן.

ח'עג

מצילום האגרת.

ו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

מה שכתבתי: לעיל ח'סח.