ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'עד

ב"ה, ה' כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מא' תולדות, בו כותב אודות פעולות בהפצת התורה ואפילו בחוצות, וישר כחו בעד העבר, אבל מובן שצריך להוסיף בזה, והרי על כאו"א מאתנו אפילו מארי דעובדין טבין ביותר קאי מאמר רז"ל דמעלין בקודש, ידועה ג"כ הוראת רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, שזה כולל ג"כ הוספה בעניני האדם שיוכל להעלות בקודש ביותר וביותר.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון ובטח יזכה בתוכנם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

ח'עד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 151.