ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'עה

ב"ה, ט' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יואל

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מודיע מעריכת מלוה מלכה סעודתא דדוד מלכא משיחא אור ליום הבהיר הוא י"ט כסלו גאולת רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה - אשר פדה בשלום נפשו כי ברבים היו עמדו בשביל רבים שהיטיב לרבים (עיין ספר חסידים סי' תר"ז, ורשימת הצמח צדק על התהלים נ"ה י"ט) נצחון תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' והתחלת הפצתה ביותר בתוככי בני ישראל.

ובודאי יומא קגרים אשר בעת התועדות שעורך כת"ר שי' ישמעו דברי חסידות והתעוררות לנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה, ויה"ר שיהיו דברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל לב השומעים בהנוגע לחיי היום יומים.

בברכת הצלחה.

ח'עה

מהעתק המזכירות.

מו"ה יואל: הלפרין, ברוקלין.