ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'עז

ב"ה, כ' כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מכ"ח חשון, ו' כסלו, עם המוסגר בהם, ותנוח דעתו כאשר מניח את דעתי בכתיבתו אודות עניני אנ"ש. ובודאי ימשיך בזה, אבל לא בקיצור אלא בפרטיות המתאימה, ות"ח מראש. והשי"ת יזכהו ויצליחו לעשות ככל התלוי בו לתועלת הרבים בכלל ואנ"ש ביחוד וזכות הרבים תלוי בו.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון, ובטח יוכל לנצל תוכנם לזכות בהם את הרבים.

המחכה למכתבים מפורטים בכלל, ובהנוגע להתועדות י"ט כסלו ביחוד.

מ. שניאורסאהן

ח'עז

מצילום האגרת.

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.

ח'עח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 152.