ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'עט

ב"ה, כ"ד כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות וכו'

מו"ה אברהם שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מט"ז כסלו והקודמים לו.

נהנה אני ממה שהתחיל להיות נוכח בעת האסיפות, ובודאי גם להבא ינהג כזה ויכתוב אח"כ בפרטיות, וכל המפרט יותר ה"ז משובח.

במה שכותב אודות ההתפטרות, שזה מתפטר וזה מתפטר וכו' - הנה צריך הי' להסביר להמתפטרים, אז עס איז ניטא וואס צו ווארפען זיך מיט א ארבעט אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ווארום, סוף כל סוף, קען מען אננעמען די התפטרות, און דענסטמאל ח"ו בלייבט מען פון דרויסען.

אויך האט מען געדארפט איין מאל פאר אלעמאל קלאהר מאכען, אז די וועלכע זיינען מתפטר כלפי פנים - מתפטרים ג"כ כלפי חוץ, ואין להם הרשות לדבר בשם המוסדות והענינים כאילו שהיו במצבם קודם שהתפטרו. און זאל זיין גענוג צו ארומשפילען זיך און פירען פאליטיק מיטן שווער כ"ק אדמו"ר...

והשם יתברך יזכהו ויצליחו צו זאגען דאס זיי דוקא בדברי נועם, און דאס זאל פועל זיין על השומעים...

און גייענדיק איצטער צו די טעג פון חנוכה, שהדין בהם שמוסיף והולך און מאכען ליכטיג אפילו ע"פ ביתו מבחוץ, יהי' אור ומאור החסידות מוסיף והולך בכל מוסדות חב"ד - שבכל מקום... עד שנזכה לקיום היעוד דלילה כיום יאיר.

בברכת הצלחה בכל האמור. המחכה לבשורות טובות.

נתעכב השילוח וז"ע נתקבל מכתבו מיום כ"ה כסלו. ולפלא שמקצר כ"כ ע"ד ההתועדויות דיט"כ במקומות השונים. והלואי שעכ"פ יזרז אחרים שהם יכתבו עד"ז ובפרטיות הדרושה.

ח'עט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 92.

מו"ה אברהם: פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתנד, ובהנסמן בהערות שם.