ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'פ

ב"ה, כ"ו כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד כסלו, ולפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד שהותו של הרה"צ הרה"ג כו' מסאטמאר שליט"א שהי' במחנם הט', ובטח ימלא בהזדמנות הבאה, ובפרטיות הדרושה.

נהניתי ממ"ש אשר מהחוג של עובדי הביבליאטעק וכו' מתענינים כבר בהנוגע למצוות מעשיות, כי הרי זה כל האדם וכמ"ש ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם, ובודאי יקיימו גם בזה מעלין בקודש ומוסיף והולך, ובפרט בימי סגולה אלו שהלכה כבית הלל.

... במ"ש אודות מלים אחדים להתלמידים, הנה גם בזה כבר כתבתי כ"פ, שענינים המוטלים על ההנהלה או על חברים פרטים שלה, אין להם לחפש ממלא מקומם בזה.

נהניתי במ"ש אודות הלימוד בהתמדה של הת'... שליט"א, ויה"ר שיראה פרי טוב בעמלו ויגיעתו, ולעת עתה אין להתערב בשאר עניניו.

מוס"פ הקונטרס לי"ט כסלו, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

נתקבל מכתבו מכ"ב כסלו (ולפלא שאינו כותב ע"ד אופן חג הסמיכה. ומובן, שלו הייתי חושש אפילו שינגנו ניגון הידוע - לא הייתי שולח מכתב להחגיגה וגם לא הייתי כותב... שי'... שיסע לשם. ועל אומנות כזו מהיצה"ר -גם לא שיערתי).

מה שמסיים בהתנצלות על מש"כ במכתבו הקודם - הנה ע"פ תורתנו הק' אין להתנצל על מש"כ ווי מען טראכט. והמענה מצדי הוא - הנ"ל, ובמילא שוב אין מקום לשאלני בענין זה, כי בדעתי הנ"ל הנני עומד, ולא בדעתו.

מר... שי' ביקרני ולא דיבר ע"ד קאלעדזש וכיו"ב. ואדרבה, על שאלתי, אמר שגם להבא לא ידבר.

אפשר שבנו שי' יסע לכאן לליל נר ה'. ואם יתנו לו רשימת כל התלמידים הלומדים חסידות, ויוכל לקבל גם בשבילם מעות חנוכה כנהוג.

מש"כ ע"ד "פרק בהנהגה" - הנה שיחות ומכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר מלאים מענינים אלו.

ח'פ

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 93.