ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'פב

ב"ה, ז' טבת, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר מרגיש ירידה במצבו הרוחני וכו', וכמובן אשר לכל רגש בכגון דא צריך להוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד התורה. ובפרט בלימוד פנימיות התורה הנותנת חיות ואור בכל ענינים דקדושה של אדם. ואפי' מעט אור דוחה הרבה חושך.

כן יש להזהר מלהגזים ח"ו באופן הירידה, כמובן ג"כ מד"ה מזמור שיר ליום השבת לכ"ק אדמו"ר האמצעי אשר יצ"ל זה עתה. ואח"כ ילמוד בשימת לב הראוי' בספר תניא קדישא פרק כ"ז-כ"ט.

ומה טוב אשר יתודע עם המשפיעים דא"ח בישיבת תו"ת ויסיח לפניהם דאגתו ויקוים בו מארז"ל עה"פ דאגה בלב איש ישיחנה וכו'.

בברכה ללימוד התורה בחיות ולהוסיף בחסידות בהדרכות ומנהגי' ולבשו"ט.

ח'פב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 94.

מד"ה מזמור שיר ליום השבת: מאמרי אדהאמ"צ נ"ך ע' תקלט.