ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'פג

ב"ה, ז' טבת, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

סניף תל אביב,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם, מכ' (ב' מכתבים) ול' כסלו, עם המוסגר בהם. ות"ח על הידיעות אודות ההתועדות די"ט כסלו, ובטח גם משאר המקומות שמזכירים אדותם רק ראשי פרקים - תגיענה ידיעות מפורטות יותר, אם מהם או משלוחיהם, ות"ח מראש.

נעם לי לראות אשר סו"ס נתעוררו לארגן גם צעירי אגו"ח בכפר חב"ד ובאתעדל"ת אשר אז יש לזה קיום יותר, וכמבואר בדא"ח בענין אשה מזרעת תחלה יולדת זכר.

ותקותי חזקה שלאחר התחלת הארגון יעוררו אותם מזמן לזמן ויחזקום בהתאם לנסיון שיש להם כבר בפעולותיהם עד עתה.

מפני הסדר מוסג"פ העתק מכתבי לאגו"ח, אשר בודאי כבר נודע להם מזה.

קראתי שנתנו טלית ותפילין באמצעות הוו"ח אי"א כו' מו"ה דוד שי' הלמן להדורש את זה, ובודאי גם להבא ימלאו בקשותיו של מר הלמן בכגון דא במילואן. ויקבלו ממגבית המיוחדת מאה לירות לקרן מצו"ת, היינו ציצית ותפילין ומזוזות.

במ"ש אודות קבוצת הנוער הלומדת בקרית שלום, הנה לפלא הדבר כיון שהרב...

שי' כתב לי [שיתעסק] בזה וישתדל בזה וכו', ולכן אינו מובן מה שהן ריכוש התלמידים והן ההוצאות, הכל על שכמם. וכדאי לדבר אתו ולברר המצב על בוריו, ובהתאם לזה להחליט. כי מובן, אשר צעירי אגו"ח אין ביכולתם להוציא מאה לירות לחודש על קבוצה של עשרה ילדים, ובמקום בו נמצאים כמה רבנים, עסקנים ציבורים, בתי כנסיות וכו'.

אתענין לדעת אם באים הם בדברים עם ב"כ המושב "חפץ חיים" - כיון שאחדים מהמנהיגים דשם ביקרו אצלי זה מזמן ונפרדנו בידידות. ובטח גם עתה דרים הם שם.

ומה שרשום בזכרוני עתה הוא: מר פעפער שי', קולה שי', גראס שי', גרייזמאן שי'. כנ"ל שאפשר שלא כולם מהדרים בחפץ חיים, אבל אחדים בטח דרים שם. ומובן שהרשות בידם לאמר שפורשים-שלום הם בשמי ושאלתי כהנ"ל.

להוצאות ההתועדות די"ט כסלו ונר חמישי ישתתפו בטח מגבית המיוחדת בשלש מאות לירות.

וכמדומה כבר עוררתי כ"פ, שיש למצוא דרכים וגם תחבולות לנצל הפגישות וההזדמנות שהתועדו יחד - גם על לאחר י"ט כסלו, בענינים של חיזוק היהדות והפצתה.

והרי זה ראש השנה לתורת החסידות והדרכותי' ומנהגי' ודרכי החסידים, שענין ראש השנה הוא להמשיך מהראש לכל האברים היינו לכל ימות השנה. והשי"ת יצליחם בכל האמור.

בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט.

ח'פג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 153.

וכמבואר בדא"ח: ראה גם לעיל ח,כ אגרת ז'תרלד, וש"נ.