ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'פה

ב"ה, י"ז טבת, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' טבת והקודמים, ואחכה להמשך בשו"ט איך נסתדרו כל הענינים בהרשת ובפרט בכפר סבא וזרנוגה. ויה"ר שיזכה לבשר טוב בכל האמור וכן בעניניו הפרטים.

מ"ש אודות תוצאות הבחינות, אין להתרשם מזה, ובטח לא היתה ההכנה מצדו אלא, פון יוצא וועגען. ובמילא - יתקן הדבר לפעם הבאה. ובמצבו זהו כשאר עניני הרשות, היינו דקליפת נוגה, שכשהכוונה לנצלם לקדושה, ובנדון דידי' הטבת המצב בהרשת, גם ההכנה נתעלה לקדושה. והשי"ת יצליחו.

בהנוגע להשתלמות המורים-ות דהרשת, צריך הי' להוודע מתי יפתחו קורסים כדבעי, היינו מאגו"י או יותר ימנים, וכדאי לעורר הנ"ל עד"ז - שעלולה ההתעוררות שיקדימו את זה ככל האפשרי. ובפרט אם ישתתפו מצד הרשת באופן סמלי בההוצאות.

נהניתי מהמענה שלו אודות שלילת הקבלת הבתי ספר להרשת - שהציע להם מי שהוא, ובפרט שע"פ מצב הרוח כאן (שטימונג) - חוששני שאין בזה אלא פוליטיקה.

דסכסכתי וכו'. ולא בהנוגע לפו"מ, וד"ל.

בברכה לבש"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה,

מ. שניאורסאהן

ח'פה

מצילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

הבחינות: לקבלת תואר מורה מוסמך.