ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'פו

ב"ה, כ"ז טבת, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט טבת, בו כותב אודות מצבו ברוחניות שאינו משביע רצון, ורוצה לתקנו ומבקש הוראות בזה.

הנה ראשית העבודה ויסודה הוא הענין דקבלת עול הקדמת נעשה (קיום

ההוראות) לנשמע, - (הבנה והשגה בשכל עצמו) - ובידו הדבר תלוי, וכשיחליט בנפשו לעשות כזה, הנה יפנה לזקני רבני אנ"ש אשר בירושת"ו ויפרש לפניהם עניניו וימלא הוראתם והשי"ת יצליחו שיעשה זה אליבא דנפשי' ובמילא יקוים בו מאמר רז"ל יגעת ומצאת.

בטח שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ח'פו

מהעתק המזכירות.