ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'פז

ב"ה, כ"ח טבת, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מכתבי מענה על מכתבו הקודם בטח קבל מכבר, ובמענה על מכתבו מט"ו טבת,

לפלא ולתמי' שכנראה, אף אין ענין אחד שדעת כולם או הרוב שלהם שוה. ועוד זאת שמחזיקים בהנהגה - שעל כל דבר קטן או גדול צריכה להיות דוקא גזירה מעבר לים. והרי אי אפשר שהנהגה זו לא תפריע להתפתחות העינים, ובפרט שהשאלה ותשובה מהתם להכא ומהכא להתם לוקחת כשבועים. וצריך הי' למצוא עצה איך לתקן הנ"ל כי הרי סו"ס כל חברי הרשת הם מאנ"ש וחסידי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר על שמו נקראים מוסדות הרשת ומתאים לכוונתו צריכים הם להתנהל וכו'. וק"ל.

ז"ע נתקבל מכתבו מכ' טבת, ות"ח על הבשו"ט (על סדר מכתבו): שהוטב הסיכוים לארגן הכינוס דיום ההילולא יו"ד שבט, ושהוטבו היחסים בהנוגע לביה"ס בזרנוגה, והעיקר שכנראה עזב את המרה שחורה מביט בעין יפה יותר בהנוגע להתפתחות בית ספר זה, וכידעו פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - כאשר חיל הולך במלחמה עליו ללכת במארש של שמחה ונצחון, וזה גופא מוסיף בו כח ומגדל ומקדים הנצחון, והנמשל מובן.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובכל הענינים אודותם כותב וגם בעניניו הפרטים,

מ. שניאורסאהן

נתקבל מכתבו הדחוף (ויעוין היטב לעיל ד"ה לפלא). וכבר כתבתי להררד"ח שי' שאין הזמן גרמא למעט עתה מספר התלמידים-ות בביה"ס, כ"א אדרבה להיפך. אף שמספר הכתות אין נוגע כ"כ.

- בנוגע להשתתפות בימי עיון - יש להשתמט מזה בכל התחבולות אם רק אפשרי - אבל באופן דיפלומטי און ניט איבערציען די סטרונע בדיבורים חריפים, וגם לא לאמר שזהו גזירה מעבר לים. והרי צ"ל מובן וגם פשוט שאין השקפת מורי חב"ד כהשקפת הפוהמ"ז ואפילו המזרחי, שב"כ שלהם מנהלי "ימים" אלו, וגם אין זה מתפקידם להכנס עמהם בויכוחים עד"ז.

בנוגע להשתתפות בהוצאות הקמת הצריפים וכיו"ב - לפי ידיעתי במצב קופת הרשת, אפשרית רק באופן סמלי, אבל לא בסכומים גדולים. - ויש להרבות בהשתדלות במשרדים המתאימים ויתוקן, צעד אחר צעד, בעז"ה.

ח'פז

מצילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

להרד"ח: להר,ר דוד חנזין.