ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'פח

ב"ה ז' שבט, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שלמה

חיים שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' שבט והפ"נ המוסגרים בו, שיקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמ"ש אשר דעת יחיד הכריח לשלוח את פב"פ מישיבת תו"ת, מובן שמבהיל הדבר, ובפרט למי שדיעה נכונה לו בתורת החסידות הדרכותי' ומנהגי', שמזה מובן מהו פירוש גירוש ח"ו, מלהסתפח בנחלת ה', והאריכות בדבר הפשוט אך למותר. וחבל על הזמן ההולך בשקו"ט בענינים המצערים ופשוטים מצד עצמם, בה בשעה שיכולים היו לנצלו על ענינים מסוג אחר לגמרי.

בודאי הכינו את התלמידים שיחיו באופן המתאים ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל, ועאכו"כ ביום ההילולא עצמו. ויה"ר שזכות בעל ההילולא יגן על כאו"א מאתנו, בתוך כלל ישראל, לנחותו בדרך העולה בית א-ל, ולסייעו בהליכה בה עדי יקוים היעוד ומלאה הארץ דיעה את ה'.

בברכה לבשו"ט,

מ.שניאורסאהן

ח'פח

מצילום האגרת.

מו"ה שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז, ובהנסמן בהערות שם.