ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'פט

ב"ה, י"ד שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתב מיום ההילולא עם הפ"נ המוסגר בו שיקראו עת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע,

ומ"ש אודות אחותו... שתליט"א, צריך הי' להרבות עלי' ריעות וידידות שלה שישפיעו עלי' שבהצעת נכבדות תביט על העיקר ובמילא תבחין ותחליט שהטפל דטפל אינו תופס מקום. והרי אין שלם אלא אחד הוא השי"ת, משא"כ הנבראים, ובטח ימצא אותיות המתאימות איך להסביר את כל זה.

אינו מפרט סדרי לימודו היומי, אבל רוצה אני לקוות שיש לו קביעות נפש, נוסף על קביעות הנכונה בזמן, בלימוד תורת החסיודת נשמתא דאורייתא, ותלמוד זה מביא לידי מעשה, הליכה בהדרכותי' ומנהגי', ויה"ר שגם בזה יבשר טובות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ח'פט

מצילום האגרת.