ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'צ

ב"ה, כ' שבט, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות וכו' מו"ה אלחנן שי' הכהן

שלום וברכה!

איך בין געווען צופרידען צו באקומען אייער בריף פון ט"ו שבט ראש השנה לאילנות, און עס איז באוואוסט דאס וואס ווערט געבראכט אין מערערע ספרי דרוש אין פארבינדונג מיט די רוח-התעוררות פון דעם טאג, וועלכעס איז באגרינדעט אויף דעם אויסדרוק פון פסוק, כי האדם עץ השדה, און בא א מענטשן ווען עס קומט צו געזונט ברוחניות קומט בדרך ממילא אויך צו געזונט בגשמיות, ווארום זיינען דאך אידן א גוי אחד בארץ, איז אין יעדער ארט פירן זיי דורך דעם געדאנק פון אחד, וואס אין דעם איז אריינגענומען די אלגעמיינע פאראיינציגונג פון די גשמיות מיט די רוחניות, דער גוף און די נשמה.

וואס דאס איז אויך איינע פון די ערקלערונגען פון שיטת הבעל שם טוב, דינען השם יתברך בשמחה מיט דעם גוף, און ניט דורך פייניגען דעם גוף נאר דוקא דורך זיין - גוף'ס - מיטהילף.

און מען זעהט דאס אפילו מיט די אויגען, אז ווען דער גוף איז געזונט - זעלבסט פארשטענדליך אין א אידישען אופן - דורך כשר'ה מאכלים וכו' - שטערט ער ניט צו לערנען תורה און מקיים [זיין] מצות אויב מען וויל נאר טאן דאס.

און לויט דעם מאמר רז"ל הידוע, דוכן מאכען שלום צווישן גוף און נשמה, און אין נשמה זעלבסט צווישען נפש האלקית און נפש הבהמית, איז מען אויך מעורר וממשיך דעם שלום ארום עם אין דער נאהענטער אומגעבונג און אין דער ווייטערערע אומגעבונג און דורך דעם אויך דעם שלום אין וועלט.

וואס דאס איז אויך א פארברייטונג צו דעם אלגעמיינעם שלום, אויף דער צייט אוף וועלכער דער נביא ישעי' האט געזאגט, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.

(ישעי' ב' ד')...

בברכה.

ח'צ

מהעתק המזכירות.

מו"ה אלחנן: קאווען. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'יח, ובהנסמן בהערות שם.

אידן א גוי אחד בארץ: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תקמח. ח"כ ז'תשיח.

מאמר רז"ל הידוע: סנהדרין צט, ב: שלום בפמליא שלמעלה ובפמליא של מטה. וראה לעיל ח"ג אגרת תשמ. חי"ז ו'רע. חי"ח ו'תתקל.