ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'צא

[אדר"ח אדר תשט"ז]

במענה על מכתבו מכ"א שבט, ת"ח על כתבו ראשי פרקים מההתועדויות בימי הסגולה שבינתים, [ו]בטח גם להבא יודיע מכגון דא אבל בפרטיות המתאימה וגם דרושה.

והעיקר אשר ירבה בפעולות בכרם חב"ד בכלל ובפרט בהמקצוע שבהיותו רב צבאי ה"ה מסוג ענין שאי אפשר לעשותו באופן כך ע"י אחרים. ויה"ר שיהי' כל הנ"ל בהצלחה מופלגה.

בטח למותר לעוררו לעשות ככל יכלתו בהגדלת ושגשוג דצעירי אגו"ח... בסניף תל אביב וגם בסניף ירושלים ת"ו.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולבשו"ט בכל הנ"ל.

ח'צא

נדפסה בכפ"ח גליון 558 (ו' שבט תשנ"ג) ע' 28.

האגרת היא אל מו,ה יחיאל מיכל יהודה ליב זלמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקנ, ובהנסמן בהערות שם.