ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'צב

ב"ה, ח' אדר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו שהתחיל לכותבו במוצש"ק מברכין ואדר"ח מרבין בשמחה. ויה"ר שינצלו ימי הפורים וימי הפסח הבע"ל והימים שלפניהם ושלאחריהם כדבעי, ומבלי פרטים של עגמ"נ וגרעון וחסרון. ואין לך דבר העומד בפניה רצון ובפרט כשנוגע לרבים...

כדאי ה'י שבאופן בלתי רשמי יתוודע בהנוגע לבנין המקוה, אם נעשית באופן שתשא חן גם בעיני הנשים, היינו על פי פשוט שתהי' נקי' ועאכו"כ סניטרי וגם יפה, לכה"פ כפי האפשרית בכפר, כי אף שלכאורה כ"ז ענינים חיצונים הם, אבל בדורנו זה נוגע גם לענין הפנימי ולעיקר הדבר.

אחכה לבשורות טובות ומפורטות איך שעברו ימי הפורים ואודת כל הענינים, ות"ח.

בברכה לפורים שמח,

מ. שניאורסאהן

ח'צב

מצילום האגרת.

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.

לבנין המקוה: בכפ"ח. ראה לעיל חי"ג אגרת ד'רפח, ובהנסמן בהערות שם.