ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'צד

ב"ה, א' ניסן, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז אדר, הנה מובן אשר אין להודות על ההשתדלות בעגונא דאתתא, ובפרט ע"פ המבואר בכמה ספרי רז"ל שהמשתדל בזה כבונה חורבה בירושלים.

ובפרט כשהמדובר נכנס בסוג דעניי עירך, עני באותו דבר.

ומחכים להוראות אחותו שתליט"א באיזה אופן רוצה להמשיך בזה, מתאים למה שכתבו לה מכאן האפשריות...

ח'צד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 58, מצילום האגרת.