ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'צה

ב"ה, כ"כח ניסן, תשט"ז

ברוקלין.

משפחת זלמנוב שיחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מא"ח הפסח, בו כתבים אודות המשרה דשו"ב דתל אביב, והשאלה מי מהמשפחה יכהן בה. וכנראה ממכתבם שאיך שיחליטו בזה תסכים הקהלה (אף שלכאורה קצת תמי' בדבר, כיון שע"פ רוב גם להם חוו"ד בענינים כגון דא). ומתאים להמצב והשינוים העלולים לבוא, כמובן אין כדאי לדחות הפועל בזה לזמן ארוך. ולכן אם אין עוד מוחלט מיול"ח של אחותם תחי' - יש על אחד מהבנים לקחות משרה הנ"ל, ומובן שזה צריך להיות בהסכם זוגתו של המועמד לזה. ואם כולן מסכימות ויש אפשרות בז"ה כדאי שיקח משרה הנ"ל הוו"ח כו' יחיאל מיכל יהודא ליב שליט"א כיון ששמו מוזכר בהצוואה, אבל בתנאי אם אחד מהאחים שי' יעשה שו"ב במקומו ברמת גן. אם מאיזה סיבה קשה לעשות כהנ"ל - אזי יקבל המשרה בתל אביב אחד משני האחים, וטוב יותר זה שיתלמד אומנות השו"ב מהיר. והשי"ת ינחם בדרך הטובה לכאו"א מהם בגשמיות וברוחניות גם יחד, ויאריך ימי אמם שתליט"א בטוב ובנעימים, ותראה רוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ח'צה

צילום האגרת נדפסה ב"זכרון שמואל" ע' 87.

המשרה דשו"ב: אחרי פטירת אביהם מו"ה שמואל זלמנוב שו"ב. ראה גם לקמן אגרת ח'קה.