ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'צו

ב"ה, י"ב אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מב' אייר, יום הולדת כ"ק אדמו"ר מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בו כותב:

א) דלפי טבעו כשבא כסף לידו מזדמנים לו כמה ענינים של הוצאה ומוציא כספו עד שמצד זה מוכרח להלואות.

והנה כבר ידוע אשר הנהגה על פי טבע זוהי הנהגת בריות טבעים שאין להם נפש האלקית שהיא למעלה מהטבע, משא"כ כאו"א מישראל שנקראים בנים להקב"ה, כי כלשון רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך נפש האלקית שהיא נפש השנית בישראל היא חלק אלקה ממעל ממש, ועבודת האדם, אשר זהו כוונת ירידת נשמתו למטה היא לשנות את הטבע, ועכ"פ למשול ולשלוט על הטבע, וכמבואר בארוכה בתניא פרק ט"ו ואילך, וכל הוא בהנוגע אפילו טבע שאין בו היזק כ"כ, אעכו"כ כשהטבע מביא לבזבוז ממון כהנ"ל ותוצאותי' הוא שנעשה לוה וכלשון הכתוב עבד לוה הרי בודאי שניתנו לוה כחות להתגבר על טבעו האמור ואין דבר זה תלוי אלא ברצונו.

ב) במה שכותב שאין לו הצלחה בעניניו. - הנה יסדר מכאן ולהבא, שבכל יום חול בקר קודם התפלה, יפריש פראנק או שנים לצדקה ולאחר התפלה בכל יום (חול וש"ק ויו"ט) יאמר השיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - ועי"ז תתרבה ההצלחה בעניניו.

ג) במה שכותב אודות בריאות... הנה החולי שמזכיר במכתבו מצאו עתה כמה תרופות, שכשלוקחים אותם בזמנם הקבועים ע"י הרופא מומחה, אז אין סובלים מחולי זה ובמשך הזמן מתרפאים ולפלא שאינם יודעים עד"ז, ואולי לא מצאו עדיין הרופאים מומחים בהמקצוע שבטח נמצאים בעיר גדולה...

הפ"נ המוסגר במכתבו יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, וצריך לבדוק את התפילין שלו ושל אחיו שיחיו, וכן המזוזות בדירתם, והשי"ת יצלחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'צו

מהעתק המזכירות.

כלשון רבנו הזקן: תניא פ"ב.

החולי שמזכיר: נכפה.