ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'צז

ב"ה, כ"ג אייר, תשט"ז

... במה ששואלת אודות הידורים שרגילה בהם זה כמה וכמה שנים ושבעלה לעת עתה לא נהג בהם. ומובטחני שבאם יסבירו לו את ההידור שבדבר, הנה לא רק שלא יפריע אותה מהנהגתה זו, אלא שאדרבה גם הוא יתנהג באופן כזה, כי הרי זוהי הוראה ברורה מן השמים אשר הידור זה שייך אליו. וכנודע פתגם הבעש"ט, ששמענוהו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר כל דבר שאיש הישראלי רואה או שומע יש בזה הוראה בשבילו בהנוגע לעבודתו את בוראו. וכיון, שבאיזה אופן שיהי', נכנס הידור זה לתוך ד' אמות שלו- בודאי גם הוא ביכולתו להתנהג בו ושייך הוא אליו.

ומובן שגם על זה נאמר מה שנאמר על כללות תורתנו ק', שדרכי' דרכי נועם ואפי' כל נתיבותי' שלום. וכשיסבירו כל הנ"ל בלי התרגשות ובדרכי נועם ושלום - בודאי יתרבה השלום בביתם, ועל ידי זה גם ברכת השי"ת, כי הרי השלום הוא הכלי המחזיק ברכתו של הקב"ה, כפסק משנתנו.

ח'צז

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירושלים גליון כז ע' 8.