ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'צח

ב"ה, כ"ז אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א אייר. כן נתקבל ההגדה נוסח אחיד והחוברת לפסח, ות"ח ובקשה גם על להבא.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי, לאסיפה הכללית של סניפי אגודת נשי ובנות חב"ד (אף שבאופן רשמי יקבלוהו ישר סניפי נשי ובנות חב"ד בכל מקום, עאכו"כ אשר באה"ק ת"ו).

ויה"ר שימי סגולה אלו, שעליהם אמר ויחן ישראל לשון יחיד כדרשת רז"ל, ישפיעו גם על... בתכ"י וביחוד על... בהנ"ל, שיעשו כולם אגודה אחת בדיעה אחת וכאיש אחד למלאות תפקידנו בעלמא דין, שהאדם נברא לשמש את קונו, שבתקופתנו זו הוא הפצת המעינות (עד שיגיעו גם) חוצה, ודוקא מתוך אהבה. וכמבואר בכ"מ שכיון שהגלות [הוא] בעון שנאת חנם מוכרח התיקון בקצה ההפכי, וק"ל.

ומובן שכוונתי בשורותי אלה הוא לא רק אליו אלא לכאו"א... והשי"ת יזכהו ויצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולבשו"ט בכל הנ"ל.

ח'צח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 97.

מכתבי כללי: דלעילחי"ג ד'שנה.