ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'צט

ב"ה, יו"ד סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתב מכ"ח אייר, בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלהל"ה נבג"מ זי"ע.

ובמ"ש אודות האי נעימות הנגרמת ע"יה השכנה, רואים במוחש בענינים כמו אלו, שכאשר הרוצה לגרום עגמ"נ רואה שאין שמים לב לדבריו ולפעולותיו נתמעט אצלו החשק להמשיך בזה עד שעובר כליל, וכדי להקל על עצמו אי התגובה על פעלות המיצר, יש להתבונן בתוכן אגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"ה.

לפלא שאינו מזכיר מהשתתפותו בהפצת המעינות בכלל ובמסגרת צעירי אגודת חב"ד בפרט ובטח ימלא עד"ז במכתבו הבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'צט

מהעתק המזכירות.