ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ק

ב"ה, כ"א סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מי"ב וי"ד סיון.

נעם לי לקרות בם שעושים הכנות לקראת חגיגת י"ב תמוז הבע"ל.

ובודאי כן הוא בכל בתי ספר הרשת, ומה טוב שישתפו פעולה כולם יחד. ויה"ר שזה ישפיע ג"כ בקירוב הלבבות בין סגל המורים-ות דהרשת ובין המנהלים חברי הנהלה וקירוב לבם כולם כאחד ויחד לעשות רצונו בלבב שלם.

ובמ"ש אודות אופן ההצגה, הרי בודאי שכבר עמדה שאלה זו בחוגים השונים של החרדים לדבר ה' באה"ק ת"ו בחדשים שעברו, ובמילא ידוע איך נהגו ואיך הגיב הצבור על זה, ובהתאם לזה יש להחליט. אבל מובן שצריך לדון ע"ז ולהחליט במושב הנהלת הרשת, כיון שזהו ענין כללי הנוגע לא לבי"ס אחד במקומו אלא לכולם.

במ"ש שלא דרשתי ממנו במיוחד עסקנות הרשת ובכלל חב"ד בכדי שיוכל להתמסד בעבודתו בתור מנהל ולהשתלמותו, הנה אף שלא דרשתי במיוחד, כהביטוי שלו, אבל גם לא פוטר מלעשות ככל שאר המנהלים ועסקני הרשת. ובפרט בענין הקייטנא, שזהו דבר שהזמן גרמא, והנסיון דזמן העבר הראה, איך שזהו דבר טוב ותועלת רבה צפונה בזה, ובפרט אם יהי' מתוכנן הדבר ככל צרכו. ולאידך גיסא נוכחו ג"כ מההיזק ע"י העדר תכנית מסודרת והעדר שיתוף פעולה וד"ל. ויה"ר שעכ"פ עתה יסודר כל האמור...

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'ק

מצילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.