ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קא

ב"ה, כ"ה סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב עוד הפעם במה שכתב במכתבו הקודם ובקשר עם המענה שקבל ממני ושואל דעתי עוד הפעם בשאלה זו עצמה.

וכבר מלתו אמורה בריש פרק שני דברכות אשר המדובר שם בקריאת שמע שבה מצווים בכל יום ובתחלת היום שעלינו לקבל עול מלכות שמים עול מצות, וראה ג"כ תניא פרק מ"א, ואם לדעתי ישמע יציע עוד הפעם עניניו לפני הר"מ והר"י שלו, ויקיים הוראתם אליבא דנפשי' ואליבא דאמת ומתוך קבלת עול, ואז יבטלו כל ההעלמות והסתרים המדומים שאין להם מציאות אלא בהעדר הרצון דקבלת עול.

ולהודעתו מיום ההולדת שלו הבע"ל ומתברך להיות יהודי יר"ש וחסיד, הרי הבחירה ניתנה לכאו"א וגם הכחות שיוכלו ללכת בדרך הטוב והישר וכמ"ש ובחרת בחיים, אלא שמצדו הצריך להשתמש בכח בחירתו לא למלאות רצון עצמו אלא למלאות רצונו של הקב"ה שנתגלה בתורתנו תורת חיים ושמקבלים הוראות בזה ממי שגדול ממנו בתורה וביר"ש ותלמיד ישיבה מקבל הוראות אלו מהמשפיע שלו, ויהי רצון שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד תורתנו הק' ובקיום מצותי' בהידור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ח'קא

מהעתק המזכירות.