ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קג

ב"ה, כ"ו סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה... שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ב סיון. ובמ"ש... אודות דברי בהנוגע להביאור דבקרובי אקדש, גם בזה אמרתי ברור שאיני מבין כלל ההצדקה ע"י הביאור דבקרובי אקדש, כי הצדקה פירושה שזהו הסברה ע"פ השכל. וכל הענין דבקרובי אקדש צע"ג איך מסבירים אותו ע"פ שכל אפילו בהנדון דהכתוב, ועאכו"כ בנדון דידן.

ומה שהנ"ל אמרתי בפרסום דוקא בהתודעות - הוא מפני טעם המובן, כי באם יפרסמו יותר ביאור בזה, הרי הספרדים ואפילו כו' יש חשש שיאמרו לא הן ולא שכרן, וד"ל.

- ע"כ במ"ש במכתבו, ומכאן ואילך ע"ד החסר במכתבו:

תקותי שגם לו ידוע שהתלמידים הקשישים דתו"ת ד... מיואשים, אף שטעמים שונים (זה אומר שאין לו חברותא וזה אומר שאין מצליח בלימודים וכו' וכו'), בה בשעה שמקבל אני ידיעות וגם מכתבים מתלמידי ישיבות אחרות, אשר עצם הכתיבה אלי מישיבה אחרת מורה - שהתלמיד אינו שבע רצון כ"כ מהמקום בו נמצא, אבל בכ"ז מרגישים גם חיות א פארקאכקייט בהלימוד בלימוד הנגלה או במוסר וכיו"ב, משא"כ הנ"ל.

ובכל הפ"כ ומכ' המתקבלים אינני מוצא אף מלה אחת שידונו בזה. שזהו מורה אחת משתי אלה, או שיודעים ואין דנים עד"ז, או שאין יודעים על הענין ושתי האפשריות מבהילות, וקשה להאירך בדבר המצער.

ויה"ר שסו"ס, אף שכפי שכותב במכתבו, בכל הדורות האט מען ניט דערטאן, עכ"פ יעשו כפי האפשרי.

בברכה לבשו"ט.

ח'קג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 99.

דברי... דבקרובי אקדש: פעולת הרצח של הערבים בביה"ס למלאכה בכפ"ח.

איך מסבירים אותו: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תקו.