ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קד

ב"ה, כ"ט סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו בחודש אדר, בו כותב אודות השתדלותו להשפיע על חבריו שי' [ו]על אלו שנפגש אתם להודיעם ע"ד תורתנו תורת חיים ומצותי', ולהסבירם על הטוב הכי גדול בשבילם לילך בדרך התורה והמצוה, ואשרי חלקו שההשגחה העליונה הזמינה לו הזדמנו[יו]ת כאלו. ונאמן בורא עולם לשלם שכרו בהמצטרך לו, הן בגשמיות והן ברוחניות.

ותקותי חזקה שגם להבא יעשה בדברים האמורים, ועוד יוסיף אומץ והשתדלות בזה, כדרישת השעה בכלל ובפרט באה"ק ת"ו במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו, ובודאי גם להבא חברי צעירי אגודת חב"ד יסייעו בידו ויעזרו לו כפי יכולתם.

ואחכה לבשו"ט שלו בכל האמור ובפרטיות הדרושה. ותקותי שיבשר ג"כ טוב שהוטב מצב בריאות אביו שי'.

בברכה להתקדמות ולהוספה בכל האמור, ולהצליח בעבודת השי"ת ויתעלה מתאים למעמדו ומצבו ולסביבתו.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'קד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 155.