ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קה

ב"ה, ב' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה ישראל יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה תמוז. - נכון הדבר שימשיך בלימוד אומנות השו"ב, כיון שקשור זה בצוואת אביהם. ע"ה. אבל ביחד עם זה, לעת עתה לא יעזוב עניני החקלאות (אף אם עי"ז יתארך יותר זמן לימודו ואומנות השחיטה) עדי ידע ברור שמצליח בהלימוד. כן - בניחותא - יחפש אחרי איש המתאים למסור לו החלקה בכפר חב"ד, כמובן בהסכם ועד הכפר.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'קה

צילום האגרת נדפס ב"זכרון שמואל" ע' 87, בהמשך לאגרת ח'צה דלעיל.

מו"ה ישראל יצחק: זלמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'שעא.