ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קו

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם

חנוך שי'

שלום וברכה!

... מכתבו מט"ז וכ"א מנ"א וקטע המכ"ע והס' הבחירה בארץ הבחירה נתקבלו.

ולפלא שנתקבלו תלונות לכאן, אשר הפרסום ע"ד בקורי ופעולות השולחים שליט"א באה"ק ת"ו אינו מספיק כלל וכלל. והפלא הוא על כל הנהלת צעירי אגו"ח - איך אינם מנצלים הזדמנות זו, אשר לא בכל שעתא מתרחיש, וק"ל.

מובן שאין הכוונה כאן לפרסומת זולה - אלא פרסומת שתביא תועלת להפצת המעינות ביחוד ובעניני יהדות בכלל.

במ"ש אשר מר א.ש. שי' רוצה להוסיף מדור וכו', ונתן לו ההנחות בלתי מוגהנות- בודאי לכל לראש ימציא לו את ההנחות המוגהות ורק בתור הוספה הנחות הנ"ל. והרי גם הענינים המוגהים רבים הם לפי ערך, וכמו הנדפסים בקובצי ליובאוויטש דעתה והחוברות שהופיעו לפני י"ד י"ג שנה, מכתבים הכללים ומכתבים התוכנים לפרטים, מה שנדפס בבטאון, הקדמות הקונטרסים דשנת תש"י-א, המפתחות לסש"ב ועוד ועוד.

ונחכה לבשו"ט גם בזה.

בודאי יאשר קבלת מכתב זה תיכף לקבלתו.

ח'קו

נדפסה בקונ' "צדיק למלך" ב ע' 8. מו"ה אברהם חנוך שי': גליצנשטיין. אגרות נוספות אליו- לעיל חי"ט ז'שמ, ובהנסמן בהערות שם.

השלוחים באה"ק: ראה מבוא לחי"ג ע' 11 ואילך. לקמן ח'קז-ח.

מר א.ש.: אליעזר שטיינמן.

להוסיף מדור: בספרו משנת חב"ד. ראה לעילחי"ד אגרת ד'תתר.