ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קז

ב"ה, כ"ט מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שלמה

חיים שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' ר"ח מנ"א וי"ב מנ"א והפתקא דט"ז מנ"א שהיו כולם מונחים במעטפה אחת.

ובמ"ש ע"ד שני תלמידים שיסעו לכאן כיון שאין נשמעין וכו', והצעות כגון אלו נעשות מזמן לזמן ע"י חברי הנהלת תו"ת דלוד, מובן ופשוט שלא זו הדרך לחינוך תלמידים, שכיון שישנם קישוים בחינוכם ישלחום למקום אחר (ובריחוק מקום מבני משפחתם שגם הם יכולים להשפיע עליהם לטוב עכ"פ במקצת), כי בודאי גם להם ידוע שגם בארצוה"ב ישנם נסיונות וכו'. וכבר כתבתי כ"פ, שבהאברכים שבאו מאה"ק ת"ו לכאן 0אף שהי' בהם מעלה - שלא מסיבה הנ"ל נסעו לכאן, ואדרבה מפני שהיו המובחרים, בכ"ז) לצערי הגדול לא ראיתי בהם עליות, וצריך הי' להסביר לכל חברי הנהלת תו"ת דלוד - שאין זה ענין למצוא מקום אחר לאן לשלח התלמידים שאינן מובחרים, אלא נחוצה התבוננות איך לחנכם על אתר. וד"ל.

קבלתי מכתבן מהאברך... שי', כותב שעבר מתו"ת דלוד לתורת אמת, ומטובו להודיע פרטי הדבר בזה, וכן אם נעשה זה בהסכמתה המלאה של הנהלת תו"ת דלוד.

ובכלל בהעברת תלמידים מתו"א ללוד וכן להיפך האם מתדברים מראש ביניהם ומשתפים פעולה.

ת"ח על כתבו בהנוגע לקור השלוחים שליט"א. ובטח ימשיך בכגון דא וכל המפרט ה"ז משובח.

בברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

במש"כ ע"ד משגיח וכו' - צריך למצוא זה דוקא מהת' דישיבותינו באה"ק ת"ו - (ולכל היותר - מצרפת) וכמה טעמים.

במש"כ ע"ד הוצ"ק להת' - אתבונן ימים אלו.

במש"כ ע"ד נסיעה לכאן - צע"ג אם כדאית בשביל ההוצאות (בממון, בכחות וכו') הכרוכות בזה, והעיקר - בלבולי הסדרים במשך הזמן עד שיחזור. וכבר הראה הנסיון שהקלקול הנגרם עי"ז דורש זמן רב והתאמצות רבה לתקנו, ולא תמיד מצליחים.

ח'קז

מצילום האגרת.

מו"ה שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז, ובהנסמן בהערות שם.

לביקור השלוחים: ראה לעיל אגרת ח'קו, ובהנסמן בהערות שם.

הוצ"ק: הוצאות קטנות.