ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קח

ב"ה, ו' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו משילהי חדש מנ"א בו כותב אודות ביקורם של השלוחים האברכים הרבנים שליט"א באה"ק ת"ו תוכן הדבורים והרושמים, ויה"ר אשר יומשכו כל דברי ההתעוררות שנאמרו ושנשמעו בפועל ובחיי היום יומים כי זה כל האדם, וכבר כתבתי בארוכה לאגו"ח אשר באה"ק ת"ו שהביקור וההתעוררות בימי הביקור ה"ז חרישה וזריעה ועל אנ"ש על אתר להביא בפועל כל הענינים בהימים שלאח"ז עד שיבואו לגמר טוב בפועל ומובן שגם בנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה, וכיון שרק התחלות קשות בנקל עתה העבודה באם יגשו אלי' במרץ הדרוש וכל ההקדם ישובח בעוד רושמי הביקור בקירוב זמן, וק"ל.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון ובודאי יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ח'קח

מהעתק המזכירות.

מו"ה יעקב: אורנשטיין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תלז. ד'תקסה.

ביקורם של השלוחים: ראה גםלעיל אגרת ח'קו, ובהנסמן בהערות שם.