ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קט

ב"ה, ז' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט מנ"א.

נכונה במאד סברתו שילמוד בישיבה לימודי קדש כל היום ואשרי חלקו שיסתדר באופן האמור וכבר נאמר ואתם הדבקים בה' אלקיכם 0אשר התקשרות ישראל בקוב"ה הוא ע"י אורייתא) חיים כולכם היום גם כפשוטו שסוכ"ס מצליחים בהסתדרות טובה אפילו בחיי העולם הזה.

בודאי ידועים לו שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא וישמור עליהם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'קט

מהעתק המזכירות