ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קי

ב"ה, ז' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הוו,ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מאיר נתן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, שכנראה מנו כבר הסתדר בענין קנין הבית, ויה"ר שיצליח ג"כ בהבאת ב"ב שי' בשעה טובה ומוצלחת, ומתוך הרחבת הדעת ופרנסה יוסיף אומץ במקומו עתה בעניני יהדות בכלל, ובהפצת מעינות תורת הבעש"ט עד שיגיעו גם חוצה.

כבקשתו יזכירו אתה רב משה דויטש שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להענין אודותו כותב. וכיון שלכל דבר צ"ל צנור המקשר את המברך ומתברך - מהנכון שהנ"ל יקבע שיעור בלימוד תורת החסידות חב"ד עי' מסר נפשו כ"ק מו"ח אדמו"ר המעורר ר"ר, וכן שבלי נדר ישמור שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא עכ"פ מכאן ולהבא, והשי"ת יצליח את כ' לבשר טוב בכל האמור.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מ. שניאורסאהן

ח'קי

מצילום האגרת.

מו"ה מאיר נתן: האפשטיין, לונדון.