ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קיב

ב"ה, כ' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... בברכה לבשורות טובות ולהצלחה מופלגה בהתפתחות כפר חב"ד מתאים לרצון מייסדו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, העמד ומעורר רחמים רבים על כל אנשי הכפר - הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם שי' בתוך כלל ישראל בהמצטרך להם הן בגשמיות והן ברוחניות, ואשר שומר ישראל, אשר לא ינום ולא יישן, ישגיח בהשגחה פרטית בעינא פקיחא על כל עניניהם לטוב להם בטוב הנראה והנגלה, עד יבוא בקרוב ממש משיח צדקנו, בעגלא דידן, ויגאלנו מן הגלות בגאולה האמיתית והשלימה.

המצפה לבשורות טובות.

ח'קיב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב' ע' 160.