ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קיג

ב"ה, ב' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם אשר החליטו בטוב, אין טוב אלא תורה תמימה, להוסיף בקביעות עתים בתורת ה', בהתחזקות בעבודת התפלה, ולהוסיף גם בלימוד דא"ח.

ויהי רצון מנותן התורה אלקים חיים, לחזק מוחם ולבם להיות עולים בקודש מדרגא לדרגא ומחיל אל חיל, מתאים להוראת התורה, והרי זוהי ג"כ הוראת ימי החנוכה דאזלינן מנייהו, להיות מוסיף והולך מיום ליום, להוסיף אור המאיר משתשקע החמה ומאיר על פתח ביתו מבחוץ, גם בעניני חוץ, זאת אומרת בהנהגה כל היום כולו.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון, כי גם על זה נאמר יגעת ומצאת.

ויה"ר שיבשרו טוב בכל האמור, והוריהם ומוריהם שיחיו ישבעו מהם רוב נחת אמיתי, הוא נחת יהודי מסורתי חסידותי.

בברכת הצלחה.

ח'קיג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 161.