ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קיד

ב"ה, כ"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שניאור

זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו פ"נ, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ותוכנו, שקבל מכתב ממדינתנו לפנים, מבקשים סמי רפואה, ולאחרי החקירה ודרישה כאן, נתודע להם, שבהיות סממנים אלו חריפים, אי אפשר לתת אותם מבלי ראות את החולה.

והנה כבר היו כמה מקרים כאלו, והנהוג בכגון דא, אשר ביחד עם הסממנים שולחים לשם ג"כ החוברת המבארת אופני ההשתמשות בסממנים אלו, ובאיזה מקרים מתאימים הם ביותר, אשר חוברת כזו יכול להשיג רופא מכיר וידיד שלהם אצל הפאבריק המייצרת סממנים אלו, או ע"י הירחונים של אגודת הרופאים וכיו"ב. ובודאי מכירים הם כמה רופאים במחנם עתה, ועל ידם יוכלו להשיג כל הנ"ל ולשלוח ביחד עם הסממנים.

ועוד זאת למודעי, אשר כמה מירחונים אלו מתקבלים גם במדינתנו לפנים, ואם עם סממני הרפואות ששולחים יכתבו באיזה חוברת מהן מדובר ע"ד סממנים אלו, יש מקום לומר שהרופא שם יוכל להשיג את החוברת. אבל מובן שטוב יותר לשלוח גם החוברת מכאן, ויהי רצון שיבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בכל האמור.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'קיד

מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן: ווילנקין. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקפז, ובהנסמן בהערות שם.

ממדינתנו לפנים: רוסיה.