ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קטו

ב"ה ב' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים בזה קבלת מכתבו מיום כ"ד אדר ראשון, עם התמונה. ות"ח.

מוסג"פ מהו"ל בזמן האחרון, ובטח יזכה בו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

במש"כ בזכירות רשב"י [ב]ש"ס - כבר העירו שלא נזכר כלל במס' חלה מדות קנים.

ומפרט המנין בס' תולדות תנאים ואמוראים להרב היימן.

ח'קטו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 162.

בזכירות רשב"י בש"ס: ראה לקו"ת אחרי (כח, א): "ככל פרק מפרקי המסכתות שבש"ס נזכר ר"ש". וראה גם הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהוספות שם (יט, א). לקו"ש חי"ב ע' 194.