ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קטז

ב"ה, כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו משושן פורים, בו כותב אודות החגיגות דחג הפורים..

נעם לי לראות שמבליג הוא בהנוגע למורה פלוני, כי בטוחני שדוקא בדרך כזה ינצלום באופן הכי טוב, והרי מספר המורים-ות הנאמנים לשיטת חב"ד אינם מרובים, ואי אפשר לוותר אפילו על אחד מהם. ובטח ידוע גם לו מה שכתבתי רשמית להנהלת הרשת אודות הדרישה מבחוץ ועוד יותר התביעה מבפנים בהוספת מוסדות הרשת, שזהו ג"כ דרישת הוספה במספר המורים ומורות כמובן.

בודאי לעת קבלת מכתבי - כבר חזרו ב"ב שי' לאיתנם. ויה"ר שיבש"ט בענינים הפרטים ובענינים הכללים, ויה"ר שבכלל ידיעותיו תהי' ג"כ סו"ס, הידיעה אשר מתקרב לב חברי הרשת אחד אל אחד, וסו"ס יעשו כולם אגודה אחת לבסוס ולהתפתחות מוסדות הרשת ככל הדרוש. והרי זכות הרבים מסייעתם. אלא (לאחרי בקשת סליחתם על הביטוי שבא 9להלן מגרים הם בעצמם היצר הרע וכהפירוש בנוסח, על חטא, שחטאנו לפניך ביצר הרע. היינו שישנם ענינים שגם היצה"ר אינו מעיז לבוא להאדם בהסתות כאלו, אם לא שמגרים אותו בעצמם וכו'.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

המכ' מכו' שבט בעתו נתקבל. ובמש"כ ע"ד קירוב מנהל בי"ס העצמאי - מובן שאופני הקירוב תלוים בתכונות נפש הנ"ל. וכיון שמכירו מזמן בטח סו"ס ימצא האופן המתאים. ובכל אופן - קב"ע בלימוד החסידות ובפרט דיבור ע"ד ארום פון חסידות - מהדרכים העקריים בזה.

ח'קטז

מצילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

וכהפירוש בנוסח: של"ה שער האותיות אות י'. ראה גם לקו"ש חי"ט ע' 527.