ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קיז

[ח' ניסן תשי"ז]

במענה למכתבם מי"א אדר שני, בו כותבים אדות השתתפות תלמידי ישיבת קישינוב לפנים, בביסוס והתפתחות הישיבה הק' שבהנהלתם, ומציעים שהבנין יקרא, בית תלמידי ישיבת קישינוב, וכן אשר הקבלות עבור הכספים המתקבלים ע"י הנ"ל יהי' בנוסח "ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש, תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, בית תלמידי ישיבת קישינוב".

והנה אף כי אין מפרטים הדבר במכתבם, מובן על פי הדרישה האמורה, אשר הנ"ל לוקחים על עצמם הוצאות הבנין וכו'. ואם כן הוא יש מקום שהנהלת ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש אשר בראשון לציון, תדון על דבר דרישתם האמורה.

ויהי רצון אשר מנייכו ומינייהו יתקלס שם עילאה, על ידי לימוד תורה ביראת שמים, מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות, תרעא וזרתא - גם יחד, עדי יקוים היעוד ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום ה' וגו'.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולחג הפסח כשר ושמח.

ח'קיז

נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 564 (ח"י אדר תשנ"ג) ע' 37.

האגרת היא אל מו"ה יעקב שי' פלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.

השתתפות תלמידי ישיבת קישינוב: ראה גם לעיל חט"ו ה'שסה, ובהנסמן בהערות שם.