ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קיח

ב"ה, ח' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

האברך מנחם בן ציון שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מכ' אייר והקודמם בם כותב ראשי פרקים מההתועדות והפעולות דימי חג הפסח, ובטח ימשיך בכגון דא גם על להבא ובפרטיות יותר, ות"ח.

במ"ש אודותה אברך י.ק. שי' שרצה למנעו מלהפגש עם חבירו בעבר, ולסוף לא אסתייע מילתא וכו' - בטח גם מזה ילמוד צדקת הודעת המשנה, מצוה גוררת מצוה ולהיפך, אשר זה שהוא לא רצה להשתתף בכנוס המל"ח אשר בכפר חב"ד, אף שבטח ידע שכוונת הכנוס הוא בכדי להתדבר אודות הפצת המעינות חוצה ובעניני צדקה, זה גרר עוד ענין מסוג זה, כי באם הי' נוסע הוא, הרי לא לבד שלא בא הנ"ל להשפעה בלתי רצוי' אף כי השפעה עוברת, אלא שעוד מצוה ב' הי' עושה, שהיתה בידו להשפיע גם על חבירו של הנ"ל.

מובן שאין הכוונה להטיף מוסר, כ"א לעוררו בנוגע להבא על מאמר רז"ל אל תהי יושב ושוקל מצותי' של תורה ואומר מצוה זו קלה, ואין נוהגים תעמולה עבורה ואין כדאי טרחת הנסיעה וכו'.

במ"ש אשר לא תמיד רואה הצלחה גמורה בלימודו, ונדמה לו שאין זוכר מה שלומד.

כמדומה כבר כתבתי לו שכל הנ"ל הוא מפיתויי היצר, וחבל על זמנו שמבלה להתווכח אתו ולהכנס בשקו"ט אם האמת כן הוא - בה בשעה שבזמן זה יכול ללמוד בפועל, וכמו שכתבתי לו מכבר, ובפרט כשלומד בדבוק חברים שאז מצליחים יותר וכדבר משנה.

ובמ"ש אשר מצה הסיבה להעדר הצלחה גמורה, מפני שחסר לו כח התקשרות וכו' וכו' - הנה כיון שנפסק הדין שכ"א מישראל מושבע ועומר מהר סיני לקיים כל הנאמר בהר סיני, ה"ז נותן חיזוק נוסף לקיים את המצוה, ובפרט ע"פ המבואר הענין בחסידות במרז"ל משביעין אותו, מלשון שבועה וגם מלשון שובע, שהשובע בא ע"י השבועה (עיין בהגהות הצ"צ לתניא - נדפס בספר קיצור והערות לתניא). ובאם רק ירצה, הרי הקב"ה עוזרו ללמוד ולהצליח ללמד לשמור לעשות ולקיים.

ח'קיח

צילום האגרת נדפס ב"אגני נוחם" ע' נ.

האברך מנחם בן ציון: ווילהלם. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'של, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'קצד.

כנוס המל"ח אשר בכפר חב"ד: ראה בזה לעילחט"ו ארת ה'שדמ, ובהנסמן בהערות שם.