ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קיט

ב"ה, כ' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המברק שלו.

לפלא ההפסק שלו במכתבים וידיעות, הן ממנו והן מב"ב ומשפחו, ורק מן הצד נודעתי אשר הענין דעיר... לא נסתיים, אף שאין ידועים לי הפרטים בזה.

אף כי בודאי למותר לעוררו על סיועו לאנ"ש בעניניהם הפרטים ועאכו"כ בענינים הכללים, בכל זה, כיון שכנראה מתאבקים אנ"ש במעלבורן קשה בהנוגע למוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ובית רבקה, הנה על יסוד מאמר רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין באתי בשורותי אלה, ולא נצרכה אלא להעדפה, לזירוזו לעשות ככל יכולתו ועוד יותר מזה, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכאשר האדם למטה מחליט לתת לצדקה אפיל אם ההחלטה היא יותר מכפי יכולת[ו] בהווה, הנה בשעת ההחלטה פותחים מלמעלה צנורות נוספים, בכדי שיוכל למלאות החלטתו הטובה במילואה. ומובן שככל הדברים האלה הוא גם בהנוגע לצדקה רוחנית[].

וכוונתי בזה לא רק בהנוגע לעזרתו בעצמו, אלא גם בעזרה על יד[י] השפעה על אלו הנשמעים לקולו, שגם הם יסייעו במוסדות האמורים ואביזרייהו כ[כל] האפשרי, וכבר הטיחו רז"ל שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ובברכה בלשון [הרב] הוא כ"ק מו"חא אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

מ. שניאורסאהן

ח'קיט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 163.

פתגם: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'שעא, ובהנסמן בהערות שם.