ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קכא

ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו סיון, בו כותב אשר צריך הוא להסתדר והאפשריות בזה, והצדדים השלילים באפשריות אלו.

ואם לדעתי ישמע, הרי בגמרו את הלימוד בישיבה הק' תומכי תמימים אשר בברונא, יסע למרוקו להסתדר בדוקא שם.

והשם יצליחו אשר באם רק ירצה באמת, יחזק היהדות שם ויפיצה בין אחינו בני ישראל הק' הספרים. ובזמנינו אין דבר גדול מזה, שמובן מזה - שעל ידי זה יתוסף בברכות השי"ת גם בעניניו הפרטים - לשידוך טוב בגשמיות וברוחניות גם יחד, ולהסתדרות טובה בכלל. ואל יניח למי שהוא לפתות אותו להסתדרות אחרת, וד"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ח'קכא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 59.

ח'קכב

מהעתק המזכירות.

מו"ה ישראל: הס. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ט ז'שיח.