ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קכב

ב"ה, ח' תמוז, תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ישראל

שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מקשו"ת שלו עם ב"ג תחי' בשעה טובה ומוצלחת,

הנה יה"ר מהשי"ת שיהיו בשעה טובה ומוצלחת ולבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי החסיודת.

בברכת מזל טוב.

במש"כ בענין דכל הנמוך יותר שרשו למעלה יותר,

הנה המבואר בתורת החסידות, הוא לא בהנוגע להדברים עצמם אלא - להניצוץ אלקי הנמצא בתוכם, והחילוק בזה מובן ועיקרי הוא, ובפרט ע"י ההתבוננות אשר הניצוץ האלקי יכול להיות שיהי' בשבי' ובגלות, ולא עוד אלא שיכול להיות במצב עליו נאמר, נר רשעים ידעך ז.א. שנכבה כליל.

וע"פ הנ"ל מובן ג"כ שאין כל סתירה בזה שאומרים שדבר פלוני רוחני וקדוש יותר בערך דבר השני, ובכ"ז דבר השני שרשו גבוה יותר, כיון שהמכוון להניצוץ האלקי שבתוכו, שבכמה ענינים הדבר שהוא מחי' אותו מסתיר על החיות, מנגד עליו וגם לוחם בו.

וראה בזה ג"כ תו"א בראשית ד, א. לקו"ת ראה כא, ב. ד"ה אחרי וביאורו אשר בסו"ס דרך מצותיך להצ"צ. ועוד.

והעולה על כהנ"ל - שבשרשו היותר עליוןן יעקב, הוא הבכור, נפה"א ויצ"ט קודם לנפה"ב ויצה"ר וכו' כמבואר בכ"מ. ומהם בנדפס - בס' קיצורים והערות לתניא ע' מח ואילך. וכמוש"נ הלוא אח גו' ואוהב את יעקב.