ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קכג

ב"ה, ח' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות טפולו לקבל פיצוים, הרבה עשו כזה והצליחו. ויה"ר שישתמש בכל עניני הפרנסה רק לענינים בריאים ושמחים.

לפלא שאינו מזכיר במכתבו אודות הכנות מתאימות לימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, ובפרט אשר השנה היא תקופת השלשים שנה מאז הגאולה בפעם הראשונה, ורצוני לקוות שבהנוגע לפועל לא יחסר המזג, ואחכה לבשו"ט ומפורטות.

בעת רצון אזכיר את בנו שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - מתאים לתוכן כתבו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובברכת חג הגאולה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ח'קכג

מצילום האגרת.

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.

פיצוים: ראה גם לעיל אגרת ו'תקפא. ח"כ ז'תפט.