ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קכד

ב"ה, ר"ח מנ"א ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

על שתי נקודות באתי היום, והם:

א) כפי הנשמע רב מספר הבאים ממדינתנו לפנים למדינת פוילין, ואמרים שיש כמה אפשריות להקל מעמדם ומצבם שם, וגם להקל העתקתם משם לאה"ק ת"ו וכיו"ב באם מי מהעסקנים יבקר שם. וכנראה שבין הבאים ישנם כמה מאנ"ש.

ב) מנהל האינסטיטוט האידי אשר שם, ושמו פרופ' בערל מארק, (וכן הרב מורנו דשם), בביקורם באה"ק ת"ו סיפרו אשר בהספרי' של מוסד זה ישנם יותר ממאה ביכלעך חסידות. לפי דבר הנ"ל יש ביניהם גם גכתי"ק של הרביים, אבל מסופקני אם מבינים הם ויודעים להבחין בהכתבי-יד.

ולפי דברי מנהל המוסד האמור לא מופרך שיתנו הביכלעך באם תהי' דרישה מכזה שיהי' מקום בשכל לתת את הביכלעך לו. ואפשר שבכגון דא גם בצע כסף להמתווכים בהשגת הרשיון הדרוש לזה יוכל להועיל.

ואפשר כדאי הדבר שכת"ר יקח לו איזה ימים לבקר שם אודות שתי הנקודות האמורות, ואם אי-אפשרי הדבר, אולי נמצא מי שהא אחר בסביבתו שיש לו על כל פנים ידיעה קצת בביכלעך דא"ח וכן הבנה קצת עכ"פ בעסקנות ציבורית, שהוא יבקר שם.

היתה שמועה שהפרופ' הנ"ל שהוא מנהל המוסד הנ"ל צריך להשתתף באיזה ועידה באה"ק ת"ו ואפשר שיעבור ג"כ דרך צרפת בהליכתו או בחזירתו. וכמובן שהנסיעה לפוילין צריכה להיות בזמן שהנ"ל שם שיוכלו להפגש אתו. ובטח בהפדרצי' או במערכת העתון האידי שבפריז יודעים על דבר זמני נסיעתו של הנ"ל.

מהדז' נתקבל ח' ושליש א' בלי הוראה לאיזה ענין שייכים. ועוד ד' תק"מ ב"א.

מכ' מט' ט"ז כ' תמוז נת', ומילאו בקשותיו.

בברכה לבשורות טובות ולהצלחה בעבודתו בקדש.

ח'קכד

נדפסה ב"ספריית ליובאוויטש" ע' קנב, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהרבא"ג שי': מוה"ר בנימין אליהו גורודצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תקפד, ובהנסמן בהערות שם.

ביכלעך חסידות: שנשארו שם בעת הצלת כ"ק אדמור, מוהריי"צ נ"ע מפולין בשנת ת"ש. ראה בזה "ספריית ליובאוויטש" שם. לקמן אגרת ח'קכו.

מהדז': מהדזוינט, לתמיכת עבודת חב"ד.