ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קכו

ב"ה, א' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה פנחס שי'

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכבתו מכ"ה מנ"א עם המוסגר בו, בבשורה הטובה על שנמסרו לידו מכתבי גוף כי"ק וכן איזה ביכלעך, ויה"ר שתנוח דעתו כפי שהניח את דעתי בבשורה משמחת זו, כי תקותי חזקה שזהו התחלה טובה לקבלת שאר הביכלעך והבאתם אח"כ גם לכאן כסיום מכתבו, ובודאי למורת לעוררו לדבר עוה"פ עם ב.מ. שי' על גודל הענין אשר בזה... ואפשר יש מקום לעינן את ב.מ. שיהי' לו טובת הנאה מזה ואולי הנאה כפשוטה, ז.א. תשלום כסף, וכנראה במוחש אשר כשגם נה"ב יש לה הנאה מאיזה ענין נוסף על הנאת נפה"א, בא הדבר לבפו"מ בהקדם ובשלמות יותר.

כיון שבעוד שבועים יבקר באה"ק ת"ו הרה"ח וכו' מוהר"י שי' וויינבערג, הטס מאה"ק ת"ו לכאן, והרי הוא נתין ארצוה"ב, מהנכון הי' שימסור מהנ"ל על ידו, כיון שבטח יהי' בידו גם הביכלעך מעזבונו של הרב סלונים ע"ה אודותם כתב זה מכבר וגם הביא חלק מהם, ומכמה טעמים הרי טוב יותר שהביכלעך יביאום לכאן לא איש אחד בבת אחת כ"א לחלקם בין איזה אנשים כן כמדומה לי שכתב ע"ד ביכל דא"ח שאצל מר שמרלינג שי' ות"ח מראש על כל הנ"ל...

בברכה לבשר טובות בכל האמור וכן בעניניו הפרטים ובזה כמובן לכל לראש מהטבת הבריאות.

ח'קכו

חלקה נדפסה ב"ספריית ליובאוויטש" ע' קנב, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה פנחס: אלטהויז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שה, ובהנסמן בהערות שם.

ב.מ.: בערל מארק, דלעיל אגרת ח'קכד.

גודל הענין: ראה "ספריית ליובאוויטש" שם.

ביכל... שמרלינג: ראה לעיל חט"ז אגרת ו'לד, ובהנסמן בהערות שם.