ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קכח

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הגיעתני שמועה מבהילה.. והיא:

שקרה עוה"פ מאורע דהרמת יד על חבירו, וכנראה שגם בא לפועל ר"ל, ועוד זאת שהי' זה בפומבי ומבלי מחאה מהנוכחים.

אפשר שכבר נשכח מה שכתבתי בזה בהמאורע עד"ז שהי' לפני איזה שנים, ואפשר יש אצלם העתקה או מכתבי שלי, אצל אנשי הכפר. ואם דברי אינם מספיקים - הנה יספיקו ודאי דברי תוה"ק בגודל חומר הענין. וד"ל.

ובאתי עוד להדגיש בזה, שאין זה רק ענין פרטי של אותו שהרים יד וכו' והשני, אלא שזהו ענין הנוגע לכל הקבוץ בה דרים, ובמקרה דין - לכל תושבי הכפר חב"ד.

ובמקרה דכפר חב"ד הדבר מבהיל עוד יותר (ובמילא גם החומר שבדבר) עי"ז שזהו בסתירה מוחלטה לאחד [מ]יסודי תורת החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד שהודגש ע"י רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה - שואהבת לרעך כמוך חד הוא עם ואהבת את ה' אלקיך, שאהבה זו היא שרש לכל רמ"ח מ"ע וממנה הן מנשכות וכו', שבכלל מ"ע היא גם מצות יראת ה' שהיא שרש לשס"ה ל"ת, כי ירא למרוד בממה"מ הקב"ה, נמצא שבכללות - האהבה היא שרש לכל תרי"ג המצות גופא דמלכא. ומכלל הן אתה שומע וכו'.

אין רצוני להאריך בענינים מבהילים כגון דא, ואחכה למכתב מפורט מהם בפרשת המאורע, וכן האם אחזו באיזה אמצעים בתור מחאה בהענין. ולהודיעני במברק תיכף בקבלת מכתבי זה, שם (ושם האם) האיש המרים יד למען לעורר ר"ר וכו' עליו ועל ב"ב שי', וכל ההקדם בזה ה"ז משובח.

ויהי רצון שסו"ס תתח[י]ל התקופה של קבלתת נח"ר חסידותי מכפר חב"ד ועניניו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט

מזכיר

ח'קכח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג' ע' 60.

שקרה... דהרמת יד: ראה גם לעיל חט"ז אגרות ה'תשעז. ה'תשפג.