ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קכט

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה ישראל מנחם שי'

שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכ' אשר התחיל לכותבו ט"ו באב אשר יום טוב הוא כדרז"ל ו[גמרו] כשבועיים לאחרי זה [ו]זה עתה נתקבל.

נעם לי לקרות בו, אשר קבע שיעור בלימוד תורת חב"ד, ובודאי לדכוותי' [למותר] לעורר ולהזכיר הודעת חז"ל על תורתינו בכלל, ופשיטא בהנוגע לתורת החסידות [חב"ד ו]גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, ז"א לא רק לימוד תורה עיקר אלא המעשה עי[קר], לילך בהדרכותי' ובהנהגותי', וזה נוגע לכל עניני תומ"צ, כיון שפנימיות התורה נקראת בזוה"ק נשמתא דאורייתא, ותוספת חיות בהנשמה - נוגע לכל אברי הגוף, וק"[ל].

והרי נמצאו בסביבתו כמה מזקני אנ"ש ויוכל להתדבר אתם בזה - עפ"י פתגם הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי, שכששני יהודים מתדברים בעניני תומ"צ, הרי זה שתי נפשות-אלקית על נפש הטבעית אחת.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"חא אדמו"ר, זצוקללה"ה נבג"מ מתאים לתוכן כתבו.

בודאי יודע משלושת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמור, בחומש תהלים תניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

ולקראת השנה החדשה הבע"ל ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו וכלל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ח'קכט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 61.

מו"ה ישראל מנחם: גולדרינגער, נ.י. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ט ז'קל.