ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קל

ב,ה, כ"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מרץ ורב פעלים

מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

לפלא קצת שמזמן נסעו מכאן, לא נשמע ממנו דבר, אף שידוע שכאשר שנים מבני ישראל נפגשים, בודאי נעשה מזה שינוי והוספה, ולא רק בהנוגע אליהם כי אם גם בהנוגע לסביבתם.ובפרט כשהמדובר אודות אלו שחוננו בכח השפעה על הזולת ועוסקים בזה. ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

ימים אלו קבלתי מכתב מידידי אשר באה"ק ת"ו, וכותבים וז"ל: יש פרצה בארגון נוער דתי, ובכמה נקודות התישבות שאין בהם בית כנסת קבוע, להתפלל בתערובות ר"ל ללא מחיצה כדין ולעתים לפי אידיאולוגיא. יפנה נא לרב נרי' שבידו להפיע שם לתקן.

עכ"ל.

ואם בענינים בלתי רצוים אמרו רז"ל אין אדם נחשב אא"כ יש בו, עאכו"כ במדה טובה שהיא מרובה. ואפילו את"ל שלע"ע אינו מרגיש שיש לו כח השפעה בכגון דא, אף שבטח זוכר שבשיחתנו נגענו גם בנקודה זו, הנה כיון שכל דבר הוא בהשגחה פרטית וכותבים מהתם להכא ועי"ז מהכא להתם, בודאי כת"ר, בלשון החסידות, יתלבש בז"ה ז.

א. לתקן ככל האפשרי, ותקותי חזקה שיהי' בידו לתקן את הנ"ל. ובטח לא ימנע הטוב מלהודיעני ע"ד הצלחתו בזה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל,

מ.שניאורסאהן

ח'קל

מצילום האגרת.

מו"ה צבי שי': נרי', כפר הראה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי,ב ד'קצד. לקמן ח'קנ.

ח'קלא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 63.

מר יצחק קורן: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תפט, ובהנסמן בהערות שם.